Electrònica I

LogoESMUCDescripció:

 • Nom: Electrònica
 • Credits: 3 ECTS (30 hores lectives)
 • Tipus: Obligatòria (en l’especialitat de Sonologia).
 • Matèria: Tecnologies aplicades.
 • Curs:1r.
 • Quadrimestre: 2n.

Objectius:

 • Conèixer les tècniques i conceptes d’electrònica que permeten manipular i entendre els dispositius electrònics, especialment els utilitzats en el processament i amplificació del so, dispositius propis dels ordinadors i aquells que un músic pugui necesitar.
 • Aprendre la utilització dels aparells d’instrumentació electrònica que permeten mesurar, verificar, diagnosticar i reparar dispositius electrònics
 • Conèixer i aplicar tècniques de procesos de disseny i fabricació de components electrònics.
 • Interpretació correcta dels manuals de dispositius electrònics.
 • Identificar i analitzar transductors de so.
 • Conèixer les eines elementals que permeten la resolución de problemas de circuits bàsics.
 • Disseny de filtres.

Continguts:

 • Tema 1: El Laboratori (2h lectives, 2.5h treball personal)
 • Tema 2: Electrònica bàsica (4h lectives, 2.5h treball personal)
 • Tema 3: Circuits en alterna (4h lectives, 2.5h treball personal)
 • Tema 4: Díodes i transistors (4h lectives, 2.5h treball personal)
 • Tema 5: Amplificadors operacionals (4h lectives, 2.5h treball personal)
 • Tema 6: Filtres (4h lectives, 2.5h treball personal)
 • Tema 7: Amplificadors de potencia (4h lectives, 5h treball personal)

Avaluació:

 • Càlcul de la nota mitjana
  • 40% Exàmens (tots els examens valen igual)
  • 60% Pràctiques (totes les practiques valen igual)
 • Condicions
  • Per poder fer mitja entre la teoria i les pràctiques, cal tenir les dues parts aprovades per separat amb nota igual o superior a 5.
  • Els dos examens fan mitja entre elles amb nota superior o igual a 4.
  • La no presentació a algún dels examens representa haver de repetir l’assignatura.
  • La no presentació d’alguna de les pràctiques representa haver de repetir l’assignatura.
  • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Enllacos:

Bibliografia:

 • Recomanada:
  • Jacob Millman; “Microelectronica”; Ed. Hispano Europea
  • Millman and Halkias; “Electronica: Fundamentos y Aplicaciones”; Ed. Hispano Europea
 • Complementaria:
  • Gary D. Davis, Ralph Jones; “Sound Reinforcement Handbook”; Hal Leonard Publishing Corporation; 2nd edition

Documents en línia:

Anuncis