Tècniques de Programació Informàtica I

LogoESMUCDescripció:

  • Nom: Tècniques de Programació Informàtica I
  • Credits: 3 ECTS (30 hores lectives)
  • Tipus: Obligatòria (en l’especialitat de Sonologia).
  • Matèria: Tecnologies aplicades.
  • Curs: 1r.
  • Quadrimestre: 2n.

Objectius:

  • Dominar els principis generals de la programació informàtica
  • Emprar les estructures de control del fluxe i de dades
  • Conèixer el llenguatge C
  • Dominar la programació estructurada
  • Dissenyar i escriure petits programes d’interés musical en C

Continguts:

  • Teoria:
    • Tema 1: Elements bàsics de la programació i estructures de control (4h lectives).
    • Tema 2: Funcions i pas de paràmetres. Mòduls: fitxers font i capçaleres (4h lectives).
    • Tema 3: Arrays i tuples. Structs. (2h lectives).
    • Tema 4: Punters i memòria dinàmica (4h lectives).
    • Tema 5: Recorreguts seqüencials de fitxers (4h lectives).
    • Tema 6: Llibreries (4h lectives).
    • Tema 7: Fitxers d’àudio (4h lectives).
    • Tema 8: Entorns de programació (2h lectives).
  • Pràctiques:
    • Pràctica 1: Hello World! (7.5h de treball personal dirigit).
    • Pràctica 2: Calculadora (7.5h de treball personal dirigit).
    • Pràctica 3: Estructures de dades (7.5h de treball personal dirigit).
    • Pràctica 4: Punters (7.5h de treball personal dirigit).
    • Pràctica 5: Fitxers (7.5h de treball personal dirigit).
    • Pràctica 6: Síntesi aditiva (7.5h de treball personal dirigit).
    • Pràctica 7: Llibreria d’àudio (7.5h de treball personal dirigit).
    • Pràctica 8: Linux (7.5h de treball personal dirigit).

Avaluació:

  • Percentatges:
    • 80% – Practiques
    • 10% – Examen 1a part
    • 10% – Examen 2a part
  • Condicions:
    • Per calcular la nota global cal tenir l’examen i les pràctiques aprovats per separat.
    • La no presentació a l’examen representa haver de repetir l’assignatura.
    • Qualsevol pràctica entregada amb retard tindrà nota màxima 5
    • La no entrega d’alguna de les pràctiques representa haver de repetir l’assignatura.
    • Totes es pràctiques valen igual i fan mitjana entre elles.
    • La nota mitjana es calcula automàticament.

Enllaços:

Bibliografia:

  • Recomanada:
    • Dennis M. Richie Brian W. Kernighan: “The C Programming Language”; Ed. Prentice Hall;1990
    • Bjarne Stroustrup: “The C++ Programming Language”; Ed. Addison Wesley; 2000
    • Francisco Javier Ceballos Sierra: “Curso de Programacion C/C++”; Ed. Rama; 1997
  • Complementària:
    • F. Richard Moore: “Elements of Computer Music”; Ed. Prentice Hall; 1998